Wiadomości spółki Saule Technologies SA SAULETECH Giełda 1

saule technologies jak kupić akcje

Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Zawiadomienie od akcjonariusza spółki H.I.S. Co., Ltd. Warunkiem wykonania umowy jest m.in. Zgoda właściwego konserwatora zabytków na aranżację nieruchomości do której pozyskania umowa zobowiązuje Klienta.

Popularne artykuły

Z siedzibą w Warszawie podpisała trójstronną umowę ramową o współpracy strategicznej z Google Cloud Polska sp. Zarząd spółki Columbus Elite Global S.A. Z siedzibą w Krakowie w załączeniu przekazuje raport roczny za 2021 rok obrotowy. W grudniu ubiegłego roku Saule Technologies ogłosiło przegląd opcji strategicznych, który zaowocował podpisaniem porozumienia z DC24 ASI (należącym do Piotra Kurczewskiego), a także z innymi znaczącymi akcjonariuszami i partnerami.

Notowania akcji

Z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 października 2022 r. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Z siedzibą w Warszawie w przedmiocie bezwarunkowej rejestracji akcji serii E Emitenta w depozycie papierów wartościowych. Z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2022 r. Od pełnomocnika dwóch akcjonariuszy (i) Pana Januarego Ciszewskiego oraz spółki pod firmą Kuźnica Centrum Sp. Z siedzibą w Krakowie (w której Pan January Ciszewski pozostaje członkiem zarządu) ostatecznego wezwania do zapłaty odszkodowania.

Wykres akcji Saule Technologies

Współpracując z renomowanymi firmami brokerskimi na giełdzie, takimi jak XTB, uzyskasz dostęp do aktualnych notowań i kursów akcji Saule Technologies. Otwarcie konta jest szybkie i proste, a inwestowanie w akcje Saule Technologies jest możliwe już po kilku minutach. Czy zastanawiasz się nad inwestowaniem w akcje Saule Technologies? Skorzystaj z wygody i dostępności oferowanej przez brokerów giełdowych.

• Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. Treść zawiadomienia od akcjonariusza spółki H.I.S. Co., Ltd.

saule technologies jak kupić akcje

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. W zakresie zobowiązania Stron do zawarcia umów, o których mowa w punkcie (c) i (d) Umowa stanowi umowę przedwstępną w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu cywilnego. Umowy objęcia Nowych Akcji i umowy przeniesienia Akcji Saule jako wkładów niepieniężnych na Nowe Akcje stanowić będą umowy przyrzeczone w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki na dzień 7 listopada 2022 r. Zawarcie przez spółkę zależną Saule S.A.

saule technologies jak kupić akcje

Testy określone standardem wraz z audytem linii produkcyjnej zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, bez żadnych odchyleń. W załączeniu uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy. Podczas obrad, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Rejestracja https://www.investdoors.info/ przez Sąd zmian w statucie spółki zależnej – podwyższenie kapitału zakładowego Saule S.A. Informacja o zawarciu Umowy została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na znaczenie umowy dla rozwoju posiadanych przez Saule praw własności oraz na perspektywy rozwoju Emitenta.

Powód wnosił o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie skuteczności w/w uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania. Powód, który na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zarejestrował 21 akcji, określił wartość przedmiotu sporu na kwotę 4,800,000 zł. Zarząd Columbus Elite Global S.A. Z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 11 maja spółka zależna Saule S.A.

Z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Powziął informację o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian statutu spółki zależnej od Emitenta – Saule  S.A. I wynikające z tego podwyższenie kapitału zakładowego Saule  S.A. https://www.forexformula.net/ Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Spółki – Knowledge is Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. W związku z powyższym, zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ, oraz projekt uchwały przesłany przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

I GCP rozpoczętej w dniu 24 listopada 2021 r. Podpisaniem listu intencyjnego w zakresie transformacji cyfrowej. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obejmuje współpracę pomiędzy Stronami od dnia podpisania umowy, aż do dnia demontażu, lub zawarcia umowy nabycia produktów na zasadach opisanych w Umowie. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raportu Spółka informowała raportem bieżącym 2_2022 w dniu 31 stycznia 2022.Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku we Wrocławiu. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku we Wrocławiu. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  1. Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia akcji Spółki oraz ustanowienia zastawu na akcjach.
  2. W grudniu ubiegłego roku Saule Technologies ogłosiło przegląd opcji strategicznych, który zaowocował podpisaniem porozumienia z DC24 ASI (należącym do Piotra Kurczewskiego), a także z innymi znaczącymi akcjonariuszami i partnerami.
  3. Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się do przeszkolenia i przeprowadzenia instruktażu pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji Produktu.
  4. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po dokonaniu analizy okoliczności wskazanych we wniosku nie znalazł wystarczających podstaw do zawieszenia obrotu akcjami.

Zarząd planuje publikację raportu okresowego za II kwartał 2022 w dniu 12 sierpnia 2022. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022 ustalony został na 5 sierpnia 2022. O pierwotnym terminie publikacji ww.

DC24 ASI stanie na czele procesu transakcyjnego, mając decydujący głos w kwestii alokacji środków finansowych, które w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań spółki notowanej na giełdzie wobec DC24. Pełnomocnictwo  będzie obowiązywało do 30 czerwca 2024 roku. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do https://www.forexeconomic.net/ Spółki rezygnacja Pana Krzysztofa Lisa ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. Pan Krzysztof Lis nie podał powodu rezygnacji. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.. Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia akcji Spółki oraz ustanowienia zastawu na akcjach.

Platformy te zapewniają bezproblemowe doświadczenie, pozwalając na zakup i sprzedaż akcji Saule Technologies z łatwością. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ. W związku z powyższym Zarząd Emitenta uznał przedmiotową informację za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. Wszelkie zmiany wprowadzone aneksem obowiązują od dnia jego podpisania.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *